Bygdeutvikling

 

Bygdeutvikling  

Bygdeutviklingslag oversyn over registrerte bygdeutviklingslag i Sogn og Fjordane
Informasjon om aktuelle program for bygdeutvikling
Marknadsplassen Her kan ein finne annonsar for kjøp, sal og leige av ulike produkt og tenester.
Ungdomsstoff
Kvinner som ressurs Relevant stoff om og for kvinner
Aktuelle nettstader i bygdeutviklingssamanheng
Hagebruksinformasjon – “Hagis”
Titanredaksjon (c) Titan 1999

Integrerte tenester for bygdeutvikling. Tenesta er meint som møteplass og eit verktøy for bygdeutviklings- og grendelag i Sogn og Fjordane og alle andre som vil vera med å utvikla Sogn og Fjordane til ein god stad å bu og arbeide.