Karttenester

Karttenester  

Informasjon om kartteneste
Søk etter informasjon via kartSøke etter stader, organisasjonar og lag, reiselivsbedrifter, etc
Komponere temakart Du kan komponere dine eigne kart ved å velje ut dei tema du er interessert i frå ei liste, og få desse generert i eit kart.
Ferdige temakart Her finn du ferdigdefinerte temakart, med kartlag som naturleg høyrer sammen. Nokre er basert på eksisterande kart
Stein Arild Hoem (c) Titan 1999

Bruk av dynamiske eller “levande” kart er ein sentral del av TITAN. Kart er godt eigna for presentasjon av informasjon, uansett om den kjem frå ein eller fleire leverandørar. Digitale kart på internett er ny teknologi. Nedlasting kan innimellom ta noko tid og du treng å installere ein såkalla ” plug-in“.

Karttenestene i Titan gjev innsyn i arealinformasjon som det offentlege har lagra. Via eit enkelt kart – grensesnitt kan brukaren velje kva for informasjon han ynskjer å sjå i det utvalde kartet, og få fram informasjon knytt til ulike kartobjekt.